Späť na obsah

Základné číslovky

Číslovka je slovný druh, ktorý označuje počet, množstvo, poradie a frekvenciu. Číslovka odpovedá na otázky ile? który z kolei?.

Základné číslovky vyjadrujú počet niečoho. Odpovedajú na otázku ile? ilu?. Skloňujú sa podľa pádov a rodov.

0-zero11-jedenaście21-dwadzieścia jeden40-czterdzieści
1-jeden12-dwanaście22-dwadzieścia dwa50-pięćdziesiąt
2-dwa13-trzynaście23-dwadzieścia trzy60-sześćdziesiąt
4-cztery15-piętnaście25-dwadzieścia pięć80-osiemdziesiąt
5-pięć16-szesnaście26-dwadzieścia sześć90-dziewięćdziesiąt
6-sześć17-siedemnaście27-dwadzieścia siedem100-sto
7-siedem18-osiemnaście28-dwadzieścia osiem
8-osiem19-dziewiętnaście29-dwadzieścia dziewięć
9-dziewięć20-dwadzieścia30-trzydzieści
10-dziesięć
101-sto jeden111-sto jedenaście121-sto dwadzieścia jeden200-dwieście
102-sto dwa112-sto dwanaście122-sto dwadzieścia dwa300-trzysta
103-sto trzy113-sto trzynaście123-sto dwadzieścia trzy400-czterysta
104-sto cztery114-sto czternaście124-sto dwadzieścia cztery500-pięćset
105-sto pięć115-sto piętnaście125-sto dwadzieścia pięć600-sześćset
106-sto sześć116-sto szesnaście126-sto dwadzieścia sześć700-siedemset
107-sto siedem117-sto siedemnaście127-sto dwadzieścia siedem800-osiemset
108-sto osiem118-sto osiemnaście128-sto dwadzieścia osiem900-dziewięćset
109-sto dziewięć119-sto dziewiętnaście129-sto dwadzieścia dziewięć
110-sto dziesięć120-sto dwadzieścia130-sto trzydzieści
  • 1000 - tysiąc
  • 1 000 000 - milion
  • 1 000 000 000 - miliard
  • 1 000 000 000 000 - bilion

Základné číslovky tysiąc, milion, miliard sa neskloňujú podľa rodov. Skloňujú sa podľa pádov a čísla rovnako ako podstatné mená rodu mužského, napr. tysiąc, tysiąca, tysiącowi, tysiąc, tysiącem, tysiącu, tysiąc.

Základná číslovka jeden v jednotnom čísle má formy rodu mužského (jeden), ženského (jedna) a stredného (jedno). Základné číslovky od 1 do 4 sa spájajú s podstatným menom v 1. páde (napr. 1 samochód, 2, 3, 4 samochody). Od 5 hore sa základné číslovky spájajú s 2. pádom (napr. 5, 6, 7 samochodów).

Skloňovanie číslovky jeden

Pádmužský r.ženský r.stredný r.
Nominatívjedenjednajedno
Genitívjednegojednejjednego
Dátivjednemujednejjednemu
Akuzatívjednegojednąjedno
Inštrumentáljednymjednąjednym
Lokáljednymjednejjednym
Vokatívjedenjednajedno

Skloňovanie číslovky dwa, trzy, cztery

Mužská osobná forma

Páddwatrzycztery
Nominatívdwa/dwóchtrzej/trzechczterej/czterech
Genitívdwóchtrzechczterech
Dátivdwom/dwómtrzemczterem
Akuzatívdwóchtrzechczterech
Inštrumentáldwomatrzemaczterema
Lokáldwóchtrzechczterech
Vokatívdwajtrzejczterej

Základné číslovky dwa, trzy, cztery v mužskom osobnom rode majú dve formy: napr. dwaj chłopcy a dwóch chłopców, trzej chłopcy a trzech chłopców, czterej chłopcy a czterech chłopców.

Ženská forma

Páddwatrzycztery
Nominatívdwietrzycztery
Genitívdwóch/dwutrzechczterech
Dátivdwom/dwutrzemczterem
Akuzatívdwietrzycztery
Inštrumentáldwiema/dwomatrzemaczterema
Lokáldwóch/dwutrzechczterech
Vokatívdwietrzycztery

Forma nemužská osobná a stredná

Páddwatrzycztery
Nominatívdwatrzycztery
Genitívdwóchtrzechczterech
Dátivdwóm/dwutrzemczterem
Akuzatívdwatrzycztery
Inštrumentáldwomatrzemaczterema
Lokáldwóchtrzechczterech
Vokatívdwatrzycztery

Skloňovanie číslovky pięć a vyššie

PádMužská osobná formaNemužská osobná forma
Nominatívpięciupięć
Genitívpięciupięciu
Dátivpięciupięciu
Akuzatívpięciupięć
Inštrumentálpięciomapięcioma
Lokálpięciupięciu
Vokatívpięciupięć

Radové číslovky

Radové číslovky označujú poradie osôb a vecí. Skloňujú sa podľa pádov, rodov a čísla.

Odpovedajú na otázku który?, która?, które z kolei? (napr. drugi, piąty, ósma, dwunasta, trzydzieste, setne).

1-pierwszy, -a, -e11-jedenasty, -a, -e21-dwudziesty, -a, -e pierwszy, -a, -e
2-drugi, -a, -e12-dwunasty, -a, -e22-dwudziesty, -a, -e drugi, -a, -e
3-trzeci, -a, -e13-trzynasty, -a, -e23-dwudziesty, -a, -e trzeci, -a, -e
4-czwarty, -a, -e14-czternasty, -a, -e24-dwudziesty, -a, -e czwarty, -a, -e
5-piąty, -a, -e15-piętnasty, -a, -e25-dwudziesty, -a, -e piąty, -a, -e
6-szósty, -a, -e16-szesnasty, -a, -e26-dwudziesty, -a, -e szósty, -a, -e
7-siódmy, -a, -e17-siedemnasty, -a, -e27-dwudziesty, -a, -e siódmy, -a, -e
8-ósmy, -a, -e18-osiemnasty, -a, -e28-dwudziesty, -a, -e ósmy, -a, -e
9-dziewiąty, -a, -e19-dziewiętnasty, -a, -e29-dwudziesty, -a, -e dziewiąty, -a, -e
10-dziesiąty, -a, -e20-dwudziesty, -a, -e
30-trzydziesty, -a, -e101-sto pierwszy, -a, -e211-dwieście jedenasty, -a, -e
40-czterdziesty, -a, -e102-sto drugi, -a, -e212-dwieście dwunasty, -a, -e
50-pięćdziesiąty, -a, -e103-sto trzeci, -a, -e213-dwieście trzynasty, -a, -e
60-sześćdziesiąty, -a, -e104-sto czwarty, -a, -e214-dwieście czternasty, -a, -e
70-siedemdziesiąty, -a, -e105-sto piąty, -a, -e215-dwieście piętnasty, -a , -e
80-osiemdziesiąty, -a, -e106-sto szósty, -a, -e216-dwieście szesnasty, -a, -e
90-dziewięćdziesiąty, -a, -e107-sto siódmy, -a, -e217-dwieście siedemnasty, -a, -e
100-setny, -a, -e108-sto ósmy, -a, -e218-dwieście osiemnasty, -a, -e
109-sto dziewiąty, -a, -e219-dwieście dziewiętnasty, -a, -e
110-sto dziesiąty, -a, -e220-dwieście dwudziesty, -a, -e
321-trzysta dwudziesty, -a, -e pierwszy, -a, -e1000-tysięczny, -a, -e
322-trzysta dwudziesty, -a, -e drugi, -a, -e1001-tysiąc pierwszy, -a, -e
323-trzysta dwudziesty, -a, -e trzeci, -a, -e2000-dwutysięczny, -a, -e
324-trzysta dwudziesty, -a, -e czwarty, -a, -e2018-dwa tysiące osiemnasty, -a, -e
325-trzysta dwudziesty, -a, -e piąty, -a, -e3000-trzytysięczny, -a, -e
326-trzysta dwudziesty, -a, -e szósty, -a, -e3434-trzy tysiące czterysta trzydziesty, -a, -e czwarty, -a, -e
327-trzysta dwudziesty, -a, -e siódmy, -a, -e
328-trzysta dwudziesty, -a, -e ósmy, -a, -e
329-trzysta dwudziesty, -a, -e dziewiąty, -a, -e
330-trzysta trzydziesty, -a, -e

Skloňovanie radovej číslovky

Radové číslovky sa skloňujú podľa pádov, rodov a čísla.

Radové číslovky majú v jednotnom čísle tvary rodu mužského, ženského a stredného, v množnom čísle rodu mužského osobného a nemužského osobného.

Jednotné číslo

Pádmužský r. (który?)stredný r. (które?)ženský r. (która?)
osobyzvieratáveci
Nominatív = Vokatívszesnastyszesnastyszesnastyszesnasteszesnasta
Genitívszesnastegoszesnastegoszesnastegoszesnastegoszesnastej
Dátivszesnastemuszesnastemuszesnastemuszesnastemuszesnastej
Akuzatívszesnastegoszesnastegoszesnastyszesnasteszesnastą
Inštrumentálszesnastymszesnastymszesnastymszesnastymszesnastą
Lokálszesnastymszesnastymszesnastymszesnastymszesnastej

Množné číslo

Pádr. mužský osobný (którzy?)r. nemužský osobný (które?)
Nominatív = Vokatívszesnaściszesnasteszesnasteszesnasteszesnaste
Genitívszesnastychszesnastychszesnastychszesnastychszesnastych
Dátivszesnastymszesnastymszesnastymszesnastymszesnastym
Akuzatívszesnastychszesnasteszesnasteszesnasteszesnaste
Inštrumentálszesnastymiszesnastymiszesnastymiszesnastymiszesnastymi
Lokálszesnastychszesnastychszesnastychszesnastychszesnastych

Radová číslovka v genitíve - vyjadrenie času

Pomocou radovej číslovky v 2. páde odpovedáme na otázku o której godzinie? alebo od której godziny do której?, napr. O której jesz obiad? Obiad jem o czternastej. Od której do której jesteś w pracy? W pracy jestem od ósmej do szesnastej.

Na otázku o której godzinie? ((+ sloveso) odpovedáme:

Radová číslovka (która godzina?)Radová číslovka v genitíve (o której godzinie?)Radová číslovka (która godzina?)Radová číslovka v genitíve (o której godzinie?)
1:00pierwszapierwszej13:00trzynastatrzynastej
2:00drugadrugiej14:00czternastaczternastej
3:00trzeciatrzeciej15:00piętnastapiętnastej
4:00czwartaczwartej16:00szesnastaszesnastej
5:00piątapiątej17:00siedemnastasiedemnastej
6:00szóstaszóstej18:00osiemnastaosiemnastej
7:00siódmasiódmej19:00dziewiętnastadziewiętnastej
8:00ósmaósmej20:00dwudziestadwudziestej
9:00dziewiątadziewiątej21:00dwudziesta pierwszadwudziestej pierwszej
10:00dziesiątadziesiątej22:00dwudziesta drugadwudziestej drugiej
11:00jedenastajedenastej23:00dwudziesta trzeciadwudziestej trzeciej
12:00dwunastadwunastej24:00dwudziesta czwartadwudziestej czwartej

Radová číslovka v inštrumentále - vyjadrenie času

Pomocou radovej číslovky v inštrumentále odpovedáme na otázku między którą a którą godziną?, napr. W domu jestem między siódmą i dziesiątą.

Radová číslovka (która godzina?)Radová číslovka v inštrumentále (między którą?)Radová číslovka (która godzina?)Radová číslovka v inštrumentále (między którą?)
1:00pierwszapierwszą13:00trzynastatrzynastą
2:00drugadrugą14:00czternastaczternastą
3:00trzeciatrzecią15:00piętnastapiętnastą
4:00czwartaczwartą16:00szesnastaszesnastą
5:00piątapiątą17:00siedemnastasiedemnastą
6:00szóstaszóstą18:00osiemnastaosiemnastą
7:00siódmasiódmą19:00dziewiętnastadziewiętnastą
8:00ósmaósmą20:00dwudziestadwudziestą
9:00dziewiątadziewiątą21:00dwudziesta pierwszadwudziestą pierwszą
10:00dziesiątadziesiątą22:00dwudziesta drugadwudziestą drugą
11:00jedenastajedenastą23:00dwudziesta trzeciadwudziestą trzecią
12:00dwunastadwunastą24:00dwudziesta czwartadwudziestą czwartą

Mesiace a dátumy

Radové číslovky sa skloňujú ako prídavné mená. V dátumoch najčastejšie používame číslovku v nominatíve a genitíve.

Názvy mesiacov skloňujeme ako podstatné mená rodu mužského. Február sa skloňuje ako prídavné meno.

MesiacKtóry? nominatív (kto? co?)Którego? genitív (kogo? czego?)Mesiac + dátum
1styczeńpierwszypierwszegopierwszego stycznia
2lutydrugidrugiegodrugiego lutego
3marzectrzecitrzeciegotrzeciego marca
4kwiecieńczwartyczwartegoczwartego kwietnia
5majpiątypiątegopiątego maja
6czerwiecszóstyszóstegoszóstego czerwca
7lipiecsiódmysiódmegosiódmego lipca
8sierpieńósmyósmegoósmego sierpnia
9wrzesieńdziewiątydziewiątegodziewiątego września
10październikdziesiątydziesiątegodziesiątego października
11listopadjedenastyjedenastegojedenastego listopada
12grudzieńdwunastydwunastegodwunastego grudnia
Nahor