Späť na obsah

Základné číslovky

Číslovka je slovný druh, ktorý označuje počet, množstvo, poradie a frekvenciu. Číslovka odpovedá na otázky ile? który z kolei?.

Základné číslovky vyjadrujú počet niečoho. Odpovedajú na otázku ile? ilu?. Skloňujú sa podľa pádov a rodov.

0-zero10-dziesięć20-dwadzieścia30-trzydzieści
1-jeden11-jedenaście21-dwadzieścia jeden40-czterdzieści
2-dwa12-dwanaście22-dwadzieścia dwa50-pięćdziesiąt
3-trzy13-trzynaście23-dwadzieścia trzy60-sześćdziesiąt
4-cztery14-czternaście24-dwadzieścia cztery70-siedemdziesiąt
5-pięć15-piętnaście25-dwadzieścia pięć80-osiemdziesiąt
6-sześć16-szesnaście26-dwadzieścia sześć90-dziewięćdziesiąt
7-siedem17-siedemnaście27-dwadzieścia siedem100-sto
8-osiem18-osiemnaście28-dwadzieścia osiem
9-dziewięć19-dziewiętnaście29-dwadzieścia dziewięć
101-sto jeden111-sto jedenaście121-sto dwadzieścia jeden200-dwieście
102-sto dwa112-sto dwanaście122-sto dwadzieścia dwa300-trzysta
103-sto trzy113-sto trzynaście123-sto dwadzieścia trzy400-czterysta
104-sto cztery114-sto czternaście124-sto dwadzieścia cztery500-pięćset
105-sto pięć115-sto piętnaście125-sto dwadzieścia pięć600-sześćset
106-sto sześć116-sto szesnaście126-sto dwadzieścia sześć700-siedemset
107-sto siedem117-sto siedemnaście127-sto dwadzieścia siedem800-osiemset
108-sto osiem118-sto osiemnaście128-sto dwadzieścia osiem900-dziewięćset
109-sto dziewięć119-sto dziewiętnaście129-sto dwadzieścia dziewięć
110-sto dziesięć120-sto dwadzieścia130-sto trzydzieści
  • 1000 - tysiąc
  • 1 000 000 - milion
  • 1 000 000 000 - miliard
  • 1 000 000 000 000 - bilion

Základné číslovky tysiąc, milion, miliard sa neskloňujú podľa rodov. Skloňujú sa podľa pádov a čísla rovnako ako podstatné mená rodu mužského, napr. tysiąc, tysiąca, tysiącowi, tysiąc, tysiącem, tysiącu, tysiąc.

Základná číslovka jeden v jednotnom čísle má formy rodu mužského (jeden), ženského (jedna) a stredného (jedno). Základné číslovky od 1 do 4 sa spájajú s podstatným menom v 1. páde (napr. 1 samochód, 2, 3, 4 samochody). Od 5 hore sa základné číslovky spájajú s 2. pádom (napr. 5, 6, 7 samochodów).

Skloňovanie číslovky jeden

Pádmužský r.ženský r.stredný r.
Nominatívjedenjednajedno
Genitívjednegojednejjednego
Dátivjednemujednejjednemu
Akuzatívjednegojednąjedno
Inštrumentáljednymjednąjednym
Lokáljednymjednejjednym
Vokatívjedenjednajedno

Skloňovanie číslovky dwa, trzy, cztery

Mužská osobná forma

Páddwatrzycztery
Nominatívdwa/dwóchtrzej/trzechczterej/czterech
Genitívdwóchtrzechczterech
Dátivdwom/dwómtrzemczterem
Akuzatívdwóchtrzechczterech
Inštrumentáldwomatrzemaczterema
Lokáldwóchtrzechczterech
Vokatívdwajtrzejczterej

Základné číslovky dwa, trzy, cztery v mužskom osobnom rode majú dve formy: napr. dwaj chłopcy a dwóch chłopców, trzej chłopcy a trzech chłopców, czterej chłopcy a czterech chłopców.

Ženská forma

Páddwatrzycztery
Nominatívdwietrzycztery
Genitívdwóch/dwutrzechczterech
Dátivdwom/dwutrzemczterem
Akuzatívdwietrzycztery
Inštrumentáldwiema/dwomatrzemaczterema
Lokáldwóch/dwutrzechczterech
Vokatívdwietrzycztery

Forma nemužská osobná a stredná

Páddwatrzycztery
Nominatívdwatrzycztery
Genitívdwóchtrzechczterech
Dátivdwóm/dwutrzemczterem
Akuzatívdwatrzycztery
Inštrumentáldwomatrzemaczterema
Lokáldwóchtrzechczterech
Vokatívdwatrzycztery

Skloňovanie číslovky pięć a vyššie

PádMužská osobná formaNemužská osobná forma
Nominatívpięciupięć
Genitívpięciupięciu
Dátivpięciupięciu
Akuzatívpięciupięć
Inštrumentálpięciomapięcioma
Lokálpięciupięciu
Vokatívpięciupięć

Radové číslovky

Radové číslovky označujú poradie osôb a vecí. Skloňujú sa podľa pádov, rodov a čísla.

Odpovedajú na otázku który?, która?, które z kolei? (napr. drugi, piąty, ósma, dwunasta, trzydzieste, setne).

1-pierwszy, -a, -e11-jedenasty, -a, -e21-dwudziesty, -a, -e pierwszy, -a, -e
2-drugi, -a, -e12-dwunasty, -a, -e22-dwudziesty, -a, -e drugi, -a, -e
3-trzeci, -a, -e13-trzynasty, -a, -e23-dwudziesty, -a, -e trzeci, -a, -e
4-czwarty, -a, -e14-czternasty, -a, -e24-dwudziesty, -a, -e czwarty, -a, -e
5-piąty, -a, -e15-piętnasty, -a, -e25-dwudziesty, -a, -e piąty, -a, -e
6-szósty, -a, -e16-szesnasty, -a, -e26-dwudziesty, -a, -e szósty, -a, -e
7-siódmy, -a, -e17-siedemnasty, -a, -e27-dwudziesty, -a, -e siódmy, -a, -e
8-ósmy, -a, -e18-osiemnasty, -a, -e28-dwudziesty, -a, -e ósmy, -a, -e
9-dziewiąty, -a, -e19-dziewiętnasty, -a, -e29-dwudziesty, -a, -e dziewiąty, -a, -e
10-dziesiąty, -a, -e20-dwudziesty, -a, -e
30-trzydziesty, -a, -e101-sto pierwszy, -a, -e211-dwieście jedenasty, -a, -e
40-czterdziesty, -a, -e102-sto drugi, -a, -e212-dwieście dwunasty, -a, -e
50-pięćdziesiąty, -a, -e103-sto trzeci, -a, -e213-dwieście trzynasty, -a, -e
60-sześćdziesiąty, -a, -e104-sto czwarty, -a, -e214-dwieście czternasty, -a, -e
70-siedemdziesiąty, -a, -e105-sto piąty, -a, -e215-dwieście piętnasty, -a , -e
80-osiemdziesiąty, -a, -e106-sto szósty, -a, -e216-dwieście szesnasty, -a, -e
90-dziewięćdziesiąty, -a, -e107-sto siódmy, -a, -e217-dwieście siedemnasty, -a, -e
100-setny, -a, -e108-sto ósmy, -a, -e218-dwieście osiemnasty, -a, -e
109-sto dziewiąty, -a, -e219-dwieście dziewiętnasty, -a, -e
110-sto dziesiąty, -a, -e220-dwieście dwudziesty, -a, -e
321-trzysta dwudziesty, -a, -e pierwszy, -a, -e1000-tysięczny, -a, -e
322-trzysta dwudziesty, -a, -e drugi, -a, -e1001-tysiąc pierwszy, -a, -e
323-trzysta dwudziesty, -a, -e trzeci, -a, -e2000-dwutysięczny, -a, -e
324-trzysta dwudziesty, -a, -e czwarty, -a, -e2018-dwa tysiące osiemnasty, -a, -e
325-trzysta dwudziesty, -a, -e piąty, -a, -e3000-trzytysięczny, -a, -e
326-trzysta dwudziesty, -a, -e szósty, -a, -e3434-trzy tysiące czterysta trzydziesty, -a, -e czwarty, -a, -e
327-trzysta dwudziesty, -a, -e siódmy, -a, -e
328-trzysta dwudziesty, -a, -e ósmy, -a, -e
329-trzysta dwudziesty, -a, -e dziewiąty, -a, -e
330-trzysta trzydziesty, -a, -e

Skloňovanie radovej číslovky

Radové číslovky sa skloňujú podľa pádov, rodov a čísla.

Radové číslovky majú v jednotnom čísle tvary rodu mužského, ženského a stredného, v množnom čísle rodu mužského osobného a nemužského osobného.

Jednotné číslo

Pádmužský r. (który?)stredný r. (które?)ženský r. (która?)
osobyzvieratáveci
Nominatív = Vokatívszesnastyszesnastyszesnastyszesnasteszesnasta
Genitívszesnastegoszesnastegoszesnastegoszesnastegoszesnastej
Dátivszesnastemuszesnastemuszesnastemuszesnastemuszesnastej
Akuzatívszesnastegoszesnastegoszesnastyszesnasteszesnastą
Inštrumentálszesnastymszesnastymszesnastymszesnastymszesnastą
Lokálszesnastymszesnastymszesnastymszesnastymszesnastej

Množné číslo

Pádr. mužský osobný (którzy?)r. nemužský osobný (które?)
Nominatív = Vokatívszesnaściszesnasteszesnasteszesnasteszesnaste
Genitívszesnastychszesnastychszesnastychszesnastychszesnastych
Dátivszesnastymszesnastymszesnastymszesnastymszesnastym
Akuzatívszesnastychszesnasteszesnasteszesnasteszesnaste
Inštrumentálszesnastymiszesnastymiszesnastymiszesnastymiszesnastymi
Lokálszesnastychszesnastychszesnastychszesnastychszesnastych

Radová číslovka v lokále - určenie času

Pomocou radovej číslovky v lokále odpovedáme na otázku o której godzinie? alebo po której?, napr. O której jesz obiad? Obiad jem o czternastej. Po której wracasz z pracy? Z pracy wracam po szesnastej.

Na otázku o której godzinie? ((+ sloveso) odpovedáme:

Radová číslovka (która godzina?)Lokál radovej číslovky (o której godzinie?)Radová číslovka (która godzina?)Lokál radovej číslovky (o której godzinie?)
1:00pierwszapierwszej13:00trzynastatrzynastej
2:00drugadrugiej14:00czternastaczternastej
3:00trzeciatrzeciej15:00piętnastapiętnastej
4:00czwartaczwartej16:00szesnastaszesnastej
5:00piątapiątej17:00siedemnastasiedemnastej
6:00szóstaszóstej18:00osiemnastaosiemnastej
7:00siódmasiódmej19:00dziewiętnastadziewiętnastej
8:00ósmaósmej20:00dwudziestadwudziestej
9:00dziewiątadziewiątej21:00dwudziesta pierwszadwudziestej pierwszej
10:00dziesiątadziesiątej22:00dwudziesta drugadwudziestej drugiej
11:00jedenastajedenastej23:00dwudziesta trzeciadwudziestej trzeciej
12:00dwunastadwunastej24:00dwudziesta czwartadwudziestej czwartej

Radová číslovka v inštrumentále - vyjadrenie času

Pomocou radovej číslovky v inštrumentále odpovedáme na otázku między którą a którą godziną? alebo przed którą godziną?, napríklad W domu jestem między siódmą i dziesiątą. Z pracy wracam przed siedemnastą.

Radová číslovka (która godzina?)Radová číslovka v inštrumentále (między którą?)Radová číslovka (która godzina?)Radová číslovka v inštrumentále (między którą?)
1:00pierwszapierwszą13:00trzynastatrzynastą
2:00drugadrugą14:00czternastaczternastą
3:00trzeciatrzecią15:00piętnastapiętnastą
4:00czwartaczwartą16:00szesnastaszesnastą
5:00piątapiątą17:00siedemnastasiedemnastą
6:00szóstaszóstą18:00osiemnastaosiemnastą
7:00siódmasiódmą19:00dziewiętnastadziewiętnastą
8:00ósmaósmą20:00dwudziestadwudziestą
9:00dziewiątadziewiątą21:00dwudziesta pierwszadwudziestą pierwszą
10:00dziesiątadziesiątą22:00dwudziesta drugadwudziestą drugą
11:00jedenastajedenastą23:00dwudziesta trzeciadwudziestą trzecią
12:00dwunastadwunastą24:00dwudziesta czwartadwudziestą czwartą

Radová číslovka v genitíve - vyjadrenie času

Pomocou radovej číslovky v 2. páde odpovedáme na otázku do której godziny?, od której godziny?, około której godziny? alebo od której godziny do której?, napr. Do której wrócisz do domu? Do domu wrócę do trzeciej. Od której czynny jest warsztat? Warsztat jest czynny od dziewiątej. Od której do której jesteś w pracy? W pracy jestem od ósmej do szesnastej. Około której wychodzisz? Wychodzę około szesnastej.

Na otázku o której godzinie? ((+ sloveso) odpovedáme:

Radová číslovka (która godzina?)Radová číslovka v genitíve (do której godziny?)Radová číslovka (która godzina?)Radová číslovka v genitíve (do której godziny?)
1:00pierwszapierwszej13:00trzynastatrzynastej
2:00drugadrugiej14:00czternastaczternastej
3:00trzeciatrzeciej15:00piętnastapiętnastej
4:00czwartaczwartej16:00szesnastaszesnastej
5:00piątapiątej17:00siedemnastasiedemnastej
6:00szóstaszóstej18:00osiemnastaosiemnastej
7:00siódmasiódmej19:00dziewiętnastadziewiętnastej
8:00ósmaósmej20:00dwudziestadwudziestej
9:00dziewiątadziewiątej21:00dwudziesta pierwszadwudziestej pierwszej
10:00dziesiątadziesiątej22:00dwudziesta drugadwudziestej drugiej
11:00jedenastajedenastej23:00dwudziesta trzeciadwudziestej trzeciej
12:00dwunastadwunastej24:00dwudziesta czwartadwudziestej czwartej

Mesiace a dátumy

Radové číslovky sa skloňujú ako prídavné mená. V dátumoch najčastejšie používame číslovku v nominatíve a genitíve.

Názvy mesiacov skloňujeme ako podstatné mená rodu mužského. Február sa skloňuje ako prídavné meno.

MesiacKtóry? nominatív (kto? co?)Którego? genitív (kogo? czego?)Mesiac + dátum
1styczeńpierwszypierwszegopierwszego stycznia
2lutydrugidrugiegodrugiego lutego
3marzectrzecitrzeciegotrzeciego marca
4kwiecieńczwartyczwartegoczwartego kwietnia
5majpiątypiątegopiątego maja
6czerwiecszóstyszóstegoszóstego czerwca
7lipiecsiódmysiódmegosiódmego lipca
8sierpieńósmyósmegoósmego sierpnia
9wrzesieńdziewiątydziewiątegodziewiątego września
10październikdziesiątydziesiątegodziesiątego października
11listopadjedenastyjedenastegojedenastego listopada
12grudzieńdwunastydwunastegodwunastego grudnia
Nahor