Skip to the content

Perfective and imperfective verbs

An infinitive verb is the basic form of a verb. In the Polish language, an infinitive verb ends with –ć or –c, e.g. jechać, lubić, móc, pomóc.

In the Polish language, verbs are divided into perfective and imperfective ones. Imperfective verbs answer the question co robić? and indicate an activity, which is a process taking place over time, e.g. czytać, organizować, sprzątać. Perfective verbs answer the question co zrobić? and refer to an event or a result of an activity, e.g. przeczytać, zorganizować, sprzątnąć.

Most verbs form aspect pairs, where one verb is imperfective, and the other one - perfective.

Imperfective verbsPerfective verbs
Co robić?Co zrobić?
pićwypić
jeśćzjeść
jechaćpojechać
dzwonićzadzwonić
myćumyć
malowaćnamalować
czytaćprzeczytać
kupowaćkup
odkurzodkurz
sprzątsprzątnąć
otwierotworz
dawaćdać
spotyk sięspotk się
wracwróc
braćwziąć
oglądaćobejrzeć
mówićpowiedzieć
widziećzobaczyć

Imperfective and perfective verbs in aspect pairs may differ in some ways.

 • Most commonly, perfective verbs are formed by adding prefixes wy-, z/s-, po-, za-, u-, na-, prze- to imperfective verbs, e.g. pićwypić, jeśćzjeść, jechaćpojechać.
 • Some imperfective and perfective verbs take on different prefixes. Imperfective verbs usually have endings -ać, -ować, -awa, while perfective verbs have -ić/yć, -ać, -nąć, e.g. wkupowaćkupić, sprzątaćsprzątnąć. Alternations in the stem are often noted in such cases, e.g. otwieraćotworzyć, dawaćdać, spotykać sięspotkać się, wracaćwrócić.
 • Sometimes, imperfective and perfective verbs have different stems, e.g. braćwziąć, oglądaćobejrzeć, mówićpowiedzieć, widziećzobaczyć.

Some verbs do not have perfective verb forms, e.g. móc, musieć, wiedzieć, pracować, studiować, siedzieć, stać.

Imperfective verbs conjugate in all three tenses: present, past and future, while perfective verbs conjugate only in past and future tenses.

Creating verbs with prefixes

Prefix may serve to change the meaning of verb. The meaning of verb depends on the choice of prefix. E.g.:

wyjechać - Rok temu wyjechaliśmy do Polski.

Prefix wy- means a change of direction or performing an action serving a specific purpose.

pojechać - Na urlop pojedziemy do parku narodowego.

Prefix po- means later time of performing a specific action than the time that was first assumed.

przyjechać - Marta przyjedzie samochodem.

Prefix przy- means executing a specific intent.

Personal forms of verb

In the Polish language, verbs conjugate for person and number, and correspond to relevant personal pronouns.

PersonSingular numberPlural number
1st personjamy
2nd persontywy
3rd personon / ona / ono
pan / pani
oni / one
państwo

1st and 2nd person pronouns are often omitted in a sentence because endings of these verb forms clearly point to relevant persons, e.g. idziesz (you), czytaliśmy (we).

3rd person pronouns are used in different genders and require that the verb uses relevant gender form: in singular number - on mówił (masculine), ona mówiła (feminine), ono mówiło (neuter), and in plural number - oni mówili (masculine personal), one mówiły (non-masculine personal).

The pronoun oni is used instead of nouns naming men or persons of different genders, e.g. Oni (chłopcy) biegali po podwórku. Oni (pasażerowie) wysiadają z pociągu., The pronoun one is used for nouns naming persons of feminine gender, children, animals, objects and phenomena, e.g. One (kobiety) wsiadają do samolotu. One (książki) leżały na stole.

Polite pronouns pan / pani are combined with verbs in 3rd person singular, and państwo - in 3rd person plural, e.g. Czy pani wybrała kolor? Państwo mogą kupić ten komputer.

Inflection of verbs for persons is called conjugation.

Present tense - conjugation -ę, -esz

In the Polish language, verbs appear in three tenses: present, past, and future.

Present tense expresses an activity taking place at the time of talking about it or an activity performed frequently, or an activity, the character of which is timeless, e.g. Magda czyta ogłoszenia. Filip często chodzi do kina. Kraków leży na południu Polski..

In the present tense, verbs conjugate in three models (conjugations), which are defined on the basis of 1st and 2nd person singular endings.

In the conjugation ę, -esz there are conjugated those verbs, which have different endings, e.g. pisać, nieść, pić, myć, pracować, dawać.

PersonEndingpisaćmyćpracowaćdawaćnieść
japiszęmyjępracujędajęniosę
ty-eszpiszeszmyjeszpracujeszdajeszniesiesz
on/ona/ono
pan/pani
-episzemyjepracujedajeniesie
my-emypiszemymyjemypracujemydajemyniesiemy
wy-eciepiszeciemyjeciepracujeciedajecieniesiecie
oni/one
państwo
pisząmyjąpracujądająniosą
 • Verbs of the conjugation ę, -esz in the present tense often have a stem different than an infinitive, e.g. pracowaćpracuje, dawaćdaje, braćbierze.
 • In single-syllable verbs, e.g. myć (się), żyć, pić, in all personal forms, between a stem and an ending appears a sound j, e.g. myćmyje, pićpije.
 • In verbs ending with ować, e.g. pracować, studiować, kupować, fotografować, malować, budować, the suffix owa- alternates to uj-, e.g. studiuję, pracujesz, kupuje, fotografujemy, malujecie, budują.
 • In verbs ending with wać, e.g. dawać, wstawać, poznawać, szanować, the suffix wa- alternates to j-, e.g. daję, wstajesz, poznaje, szanujemy.
 • Some verbs in the present tense have two different stems: one stem {ending with a hard consonant) in 1st person singular (niosę) and in 3rd person plural (niosą) and another stem (ending with a soft consonant) in other forms (niesiesz, niesie, niesiemy, niesiecie).

Present tense - conjugation -ę, -isz/ysz

In the conjugation -ę, -isz/ysz there are conjugated those verbs, which end with , -, -, e.g. mówić, lubić, uczyć się, tańczyć, myśleć, widzieć, słyszeć.

PersonEndingmówićwidziećsłyszećuczyć się
jamówięwidzęsłyszęuczę się
ty-iszmówiszwidziszsłyszyszuczysz się
on/ona/ono
pan/pani
-imówiwidzisłyszyuczy się
my-imymówimywidzimysłyszymyuczymy się
wy-iciemówiciewidziciesłyszycieuczycie się
oni/one
państwo
mówiąwidząsłysząuczą się

Present tense - conjugation -m, -sz

In the conjugation -m, -sz there are conjugated those verbs, which end with -ać or -eć, e.g. czytać, mieszkać, nazywać się, przepraszać, rozmawiać, umieć, rozumieć.

PersonEndingczytaćmieszkaćumiećrozumieć
ja-mczytammieszkamumiemrozumiem
ty-szczytaszmieszkaszumieszrozumiesz
on/ona/ono
pan/pani
-czytamieszkaumierozumie
my-myczytamymieszkamyumiemyrozumiemy
wy-cieczytaciemieszkacieumiecierozumiecie
oni/one
państwo
-jączytamieszkaumierozumie

In verbs of this conjugation, in 3rd person plural, before the ending appears a consonant -j-, which separates two consonants, e.g. czytaćczytają, umiećumieją.

Present tense - irregular verbs

A lot of verbs have different forms in infinitive and in the present tense, e.g. byćjest, iśćidzie, wiedziećwie. In many verbs, in the present tense appears alternation of consonants d : dz, r : rz, g : ż, : , e.g. idęidziesz, mogęmożesz, biorębierzesz, jeżdżejedździsz. Alternations of some verbs should be memorized.

Personbyćiśćjechaćchciećbrać
jajestemidęjadęchcębiorę
tyjestidzieszjedzieszchceszbierzesz
on/ona/ono
pan/pani
jestidziejedziechcebierze
myjesteśmyidziemyjedziemychcemybierzemy
wyjesteścieidzieciejedzieciechceciebierzecie
oni/one
państwo
idąjadąchcąbiorą
Personmócjeździćmiećjeśćwiedzieć
jamogęjeżdżęmamjemwiem
tymożeszjeździszmaszjeszwiesz
on/ona/ono
pan/pani
możejeździmajewie
mymożemyjeździmymamyjemywiemy
wymożeciejeździciemaciejeciewiecie
oni/one
państwo
mogąjeżdżąmajedząwiedzą

Past tense

Past tense expresses an activity or state, which took place in the past, e.g. Beata była chora. Magda i córka robiły zakupy. Marcin i Filip spotkali się u Beaty..

All verbs (imperfective and perfective) have past tense forms, e.g. Wczoraj czytałem książkę. Wczoraj przeczytałem książkę..

Verbs in the past tense conjugate for gender. In singular number, there are three genders: masculine, feminine and neuter (in neuter, in fact, only 3rd person is used), e.g. chłopiec biegał, dziewczynka śpiewała, dziecko bawiło się. In plural, there are two genders: masculine personal and non-masculine personal. Masculine personal forms are used to express an activity performed by a male or persons of different genders, e.g. panowie odpoczywali, nauczyciele pracowali, dziewczynki i chłopcy biegali. In other cases, that is when an activity or state is performed by females, children, animals, plants, objects, we use non-personal plural form, e.g. kobiety rozmawiały, dzieci bawiły się, psy leżały, kwiaty rosły, samochody jechały.

Past tense forms are formed using the infinitive stem (after separating the ending or -c and by adding suffix ł and gender ending:

verb stem + past tense suffix ł + ending indicating gender and person
Singular number
Personmasculine genderfeminine genderneuter gender
ja-ł-em-ł-am-
ty-ł-eś-ł-eś-
on/ona/ono
pan/pani
-ł--ł-a-ł-o
Plural number
Personmasculine personal gendernon-masculine personal gender
my-l-iśmy-ł-yśmy
wy-l-iście-ł-yście
oni/one
państwo
-l-i-ł-y

In plural number, masculine personal gender has forms using consonant l: -liśmy, -liście, -li, non-masculine personal gender - using consonant ł: -łyśmy, -łyście, -ły.

czytać, kupować
Singular number
Personmasculine genderfeminine genderneuter gender
jaczytałem, kupowałemczytałam, kupowałam-
tyczytałeś, kupowałeśczytałaś, kupowałaś-
on/ona/ono
pan/pani
czytał, kupowałczytała, kupowałaczytało, kupowało
Plural number
Personmasculine personal gendernon-masculine personal gender
myczytaliśmy, kupowaliśmyczytałyśmy, kupowałyśmy
wyczytaliście, kupowaliścieczytałyście, kupowałyście
oni/one
państwo
czytali, kupowaliczytały, kupowały

In verbs ending with -eć, e.g. mieć, woleć, widzieć, lecieć, rozumieć, e alternates to a in all verb forms with the exception of the masculine personal gender.

mieć, rozumieć
Singular number
Personmasculine genderfeminine genderneuter gender
jamiałem, rozumiałemmiałam, rozumiałam-
tymiałeś, rozumiałeśmiałaś, rozumiałaś-
on/ona/ono
pan/pani
miał, rozumiałmiała, rozumiałamiało, rozumiało
Plural number
Personmasculine personal gendernon-masculine personal gender
mymieliśmy, rozumieliśmymiałyśmy, rozumiałyśmy
wymieliście, rozumieliściemiałyście, rozumiałyście
oni/one
państwo
mieli, rozumielimiały, rozumiały

In verbs ending with -ść, e.g. nieść, przynieść, wieźć, e alternates to o in all verb forms with the exception of the masculine personal gender. In 3rd person masculine gender, o alternates to ó.

przynieść, wieźć
Singular number
Personmasculine genderfeminine genderneuter gender
japrzyniosłem, wiozłemprzyniosłam, wiozłam-
typrzyniosłeś, wiozłeśprzyniosłaś, wiozłaś-
on/ona/ono
pan/pani
przyniósł, wiózłprzyniosła, wiozłaprzyniosło, wiozło
Plural number
Personmasculine personal gendernon-masculine personal gender
myprzynieśliśmy, wieźliśmyprzyniosłyśmy, wiozłyśmy
wyprzynieśliście, wieźliścieprzyniosłyście, wiozłyście
oni/one
państwo
przynieśli, wieźliprzyniosły, wiozły

Irregular past tense verb forms appear in verb iść and verbs derived from it, using prefixes od-, z-, po-, przy-, prze-, w-, wy-, e.g. wejść, wyjść, przyjść, pójść, odejść.

iść, przyjść
Singular number
Personmasculine genderfeminine genderneuter gender
jaszedłem, przyszedłemszłam, przyszłam-
tyszedłeś, przyszedłeśszłaś, przyszłaś-
on/ona/ono
pan/pani
szedł, przyszedłszła, przyszłaszło, przyszło
Plural number
Personmasculine personal gendernon-masculine personal gender
myszliśmy, przyszliśmyszłyśmy, przyszłyśmy
wyszliście, przyszliścieszłyście, przyszłyście
oni/one
państwo
szli, przyszliszły, przyszły

Past tense verb endings are movable, i.e. they can be separated from the stem and joined to another word preceding the verb. You can say:

Kiedy przyjechaliśmy do domu, było już późno. or Kiedyśmy przyjechali do domu, było już późno.

Czy o tym pomyślałeś? or Czyś o tym pomyślał?

Compound future tense

Future tense means that an activity is going to take place in the future. In the Polish language, imperfective and perfective verbs take on different forms in the future tense. Imperfective verbs use compound future tense, e.g. Jutro Beata będzie pracować nad nowym projektem. W niedzielę będę miała gości.. Perfective verbs use simple future tense, e.g. Wieczorem pójdziemy na koncert. Za tydzień Magda i córka pojadą nad morze..

There are two ways of forming compound future tense for imperfective verbs.

 • auxiliary verb być in the relevant personal form of future tense + infinitive
  PersonAuxiliary verb
  być
  czytaćpracować
  jabędębędę czytaćbędę pracować
  tybędzieszbędziesz czytaćbędziesz pracować
  on/ona/ono
  pan/pani
  będziebędzie czytaćbędzie pracować
  mybędziemybędziemy czytaćbędziemy pracować
  wybędzieciebędziecie czytaćbędziecie pracować
  oni/one
  państwo
  będąbędą czytaćbędą pracować
 • auxiliary verb być in the relevant personal form of future tense + 3rd person singular form of past tense in masculine and feminine genders (in 3rd person - also in neuter), and in plural form - in masculine personal and non-masculine personal genders
  Singular number
  PersonAuxiliary verb
  być
  masculine genderfeminine genderneuter gender
  jabędębędę czytałbędę czytała-
  tybędzieszbędziesz czytałbędziesz czytała-
  on/ona/ono
  pan/pani
  będziebędzie czytałbędzie czytałabędzie czytało
  Plural number
  PersonAuxiliary verb
  być
  masculine personal gendernon-masculine personal gender
  mybędziemybędziemy czytalibędziemy czytały
  wybędzieciebędziecie czytalibędziecie czytały
  oni/one
  państwo
  będąbędą czytalibędą czytały

Modal verbs móc, chcieć, musieć in future tense conjugate only using the following model: verb być in future tense + 3rd person singular or plural of past tense, e.g. Jutro będę musiał długo pracować. Czy będziecie chcieli tam pojechać? Ona będzie mogła to zrobić.

Simple future tense

Simple future tense is formed using perfective verbs. Such forms have present tense endings (see present tense), whereas the meaning is that of future tense, e.g. Jutro spotkamy się na kawę. Za tydzień Filip pojedzie na wycieczkę rowerową.

PersonConjugationConjugationConjugation
janapiszęzatańczęprzeczytam
tynapiszeszzatańczyszprzeczytasz
on/ona/ono
pan/pani
napiszezatańczyprzeczyta
mynapiszemyzatańczymyprzeczytamy
wynapiszeciezatańczycieprzeczytacie
oni/one
państwo
napiszązatańcząprzeczyta

Imperative

Imperative verb forms are used in an informal setting to express instructions, requests and orders. As such utterances are addressed directly to the recipient, imperative mood has three forms only: 2nd person singular (you), 1st and 2nd person plural (we, you).

PersonEndingpisaćpracowaćprzypomniećczytać
ja-----
ty-, -ij, -jpiszpracujprzypomnijczytaj
on/ona/ono-----
my-my, -ijmy, -jmypiszmypracujmyprzypomnijmyczytajmy
wy-cie, -ijcie, -jciepiszciepracujcieprzypomnijcieczytajcie
oni/one-----

The basic form of imperative mood is 2nd person singular, to which form in 2nd person plural there are added endings -my and -cie, e.g. pisz - piszmy - piszcie, przypomnij - przypomnijmy - przypomnijcie, czytaj - czytajmy - czytajcie.

In verbs of conjugation ę, -esz and conjugation ę, -isz/ysz, the 2nd person singular form is created from the 2nd person singular present tense form, by cutting off personal endings -esz, -isz/ysz.

 • If, after cutting off an ending, the stem finishes with one consonant, the 2nd person singular verb in imperative mood takes on no ending, e.g. pisz(esz)pisz, pracuj(esz)pracuj, niesi(esz)nieś, mów(isz)mów, ucz(ysz) sięucz się, idzi(esz)idź.
 • If, after cutting off an ending, the stem finishes with two consonants,the 2nd person singular verb in imperative mood most often takes the ending -ij, e.g. przypomn(isz)przypomnij, sprzątni(esz)sprzątnij.

In m, -sz conjugation verbs, the 2nd person singular verb is created from the 3rd person plural verb form, by cutting off the ending ą, e.g. czytaj(ą)czytaj, słuchaj(ą)słuchaj, jedz(ą)jedz, wiedz(ą)wiedz.

Some verbs have an irregular 2nd person verb form in imperative mood, which should be memorized, e.g. być - bądź, mieć - miej, wziąć - weź.

In a formal (official) setting, when addressing someone using pronouns pan/pani, instructions, requests and orders are formulated in a different way.

 • We use the particle niech and 3rd person singular or plural present verb form, e.g. Niech pan czyta dalej. Teraz niech pani mówi. Niech państwo posłuchają tej piosenki..
 • We use form proszę and an infinitive, e.g. Proszę czytać dalej. Teraz proszę mówić. Proszę posłuchać tej piosenki..

Conditional mood

Conditional mood forms refer to those activities which may take place only on some condition, or to making a request.

In conditional mood, verbs in singular number are in masculine and feminine genders (and in the 3rd person - also neuter), and in plural number - in masculine personal and non-masculine personal genders.

Singular number
PersonEndingmasculine genderfeminine genderneuter gender
ja-bympisałbympisałabym-
ty-byśpisałbyśpisałabyś-
on/ona/ono
pan/pani
-bypisałbypisałabypisałoby
Plural number
PersonEndingmasculine personal gendernon-masculine personal gender
my-byśmypisalibyśmypisałybyśmy
wy-byściepisalibyściepisałybyście
oni/one
państwo
-bypisalibypisałyby

Conditional mood forms are created by adding a particle -by to the 3rd person form of past tense, and in 1st and 2nd persons, also personal endings: -m, -ś, -śmy, -ście , e.g. mógłbym, mógłbyś, moglibyśmy, moglibyście.

Conditional mood endings are movable. They can be used before a verb, and often join a conjunction, e.g. Byłoby dobrze, gdybym wróciła jeszcze dziś. Czybyś mógł otworzyć okno?.

Passive voice

Verbs which allow to use subject and object in the accusative form may be put in active or passive voice. In everyday spoken language, active voice forms are used most commonly and they express the natural order of content: the performer of the action is the subject and it is followed by the object, e.g. Jan Matejko namalował ten obraz, Paweł czyta książkę. In the passive voice, this order is reversed: the object of the action acts as the subject, and the performer of the action - as an object, or it is omitted in the sentence altogether, e.g. Ten obraz został namalowany przez Jana Matejkę. Książka jest czytana przez Pawła. Zamek został zbudowany w XVI wieku. Passive forms are more commonly used in written language.

Passive voice consists of two words:

 • personal form of the auxiliary verb być or zostać

and

 • passive participle form of the basic verb ending in -ny, -ony, -ty

Passive form of imperfective verbs uses auxiliary verb być. This verb is used to form past, present and future tenses, e.g.: Książka była czytana przez Pawła. Blog jest pisany przez znanego podróżnika. Konkurs będzie organizowany przez uczniów.

Passive forms of perfective verbs are usually formed with the use of auxiliary verb zostać. This verb can be used to form past and future forms only, e.g.: Obraz został namalowany przez Jana Matejkę. Ratusz zostanie zrekonstruowany przez niemiecką firmę.

Auxiliary verbs być and zostać conjugate in the same way as all other verbs, i.e. for: persons, number, gender, tense, and voices. Past participles take on relevant gender forms - in singular number of masculine and feminine genders (in 3rd person - also neutral gender), and in plural number - masculine personal and non-masculine personal genders, e.g.

Passive forms of verb zaprosić in the past tense
Singular number
Personmasculine genderfeminine genderneuter gender
jazostałem zaproszonyzostałam zaproszona-
tyzostałeś zaproszonyzostałaś zaproszona-
on/ona/ono
pan/pani
został zaproszonyzostała zaproszonazostało zaproszone
Plural number
Personmasculine personal gendernon-masculine personal gender
myzostaliśmy zaproszenizostałyśmy zaproszone
wyzostaliście zaproszenizostałyście zaproszone
oni/one
państwo
zostali zaproszenizostały zaproszone

Non-personal forms

Czasownik ma formy nieosobowe, które pozwalają ukryć lub pominąć w zdaniu wykonawcę czynności. Formy nieosobowe różnych czasów mają inną postać. Zależy to od czasu i aspektu czasownika.

Formy nieosobowe czasu przeszłego tworzy się w ten sam sposób od czasowników dokonanych i niedokonanych. Do tematu czasownika dodaje się zakończenie -no, -ono, -to, np.:

Ratusz zbudowano w XVI w.

W szkole zorganizowano zawody sportowe.

Sklep już zamknięto.

Formy nieosobowe czasu teraźniejszego tworzy się tylko od czasowników niedokonanych. Do formy 3. osoby liczby pojedynczej dodaje się zaimek zwrotny się, np.:

W mieście buduje się nowy stadion.

Coraz mniej się czyta, coraz częściej słucha się audiobooków.

Formy nieosobowe czasu przyszłego zależą od aspektu czasownika. W czasownikach dokonanych do 3. osoby liczby pojedynczej dodaje się zaimek zwrotny się, np.:

W przyszłości zbuduje się również nowy basen.

Czasowniki niedokonane mają formy złożone z 3. osoby czasownika posiłkowego być w czasie przyszłym, zaimka zwrotnego się oraz bezokolicznika, np.:

W przyszłym roku będzie się budować nową dzielnicę mieszkalną.

Participles

Imiesłów to nieosobowa forma czasownika posiadająca cechy przymiotnika lub przysłówka. Imiesłowy dzielimy przymiotnikowe oraz przysłówkowe. Imiesłowy przymiotnikowe określają cechy związane z czynnościami. Imiesłowy przymiotnikowe dzielimy na czynne i bierne i odmieniamy podobnie jak przymiotniki przez przypadki, liczby i rodzaje (z reguły odpowiadają na pytania jaki? jaka? jakie?). Imiesłowy przysłówkowe są nieodmienne i wskazują na dwie czynności wykonywane w jednym momencie (imiesłowy współczesne) lub jedną czynność wykonywaną po drugiej (imiesłowy uprzednie). Imiesłowy przysłówkowe pojawiają się częściej w tekstach pisanych. Imiesłowy przysłówkowe uprzednie w codziennej polszczyźnie spotykamy raczej rzadko.

Imiesłów przymiotnikowy czynny

Tworzy związek zgody z rzeczownikiem, do którego się odnosi, tzn. tak samo jak przymiotnik zgadza się z określanym rzeczownikiem pod względem przypadka, liczby i rodzaju. Imiesłowy te tworzymy tylko od czasowników niedokonanych. E.g.:

pisaćpiszący

czytaćczytający

E.g.:

Patrzył na kolegę, który pisał e-mail.Patrzył na kolegę piszącego e-mail.

Zobaczyłam koleżankę, która czytała czasopismo.Zobaczyłam koleżankę czytającą czasopismo.

Przykład tworzenia imiesłowu przymiotnikowego czynnego w mianowniku liczby pojedynczej:

Conjugation

pisaćoni/one pisząpiszącpiszącypiszącapiszące

Conjugation

mówićoni/one mówiąmówiącmówiącymówiącamówiące

Conjugation

czytaćoni/one czytajączytającczytającyczytającaczytające

jeśćoni/one jedząjedzącjedzącyjedzącajedzące

Imiesłów przymiotnikowy bierny

Tworzy związek zgody z rzeczownikiem, do którego się odnosi, tzn. tak samo jak przymiotnik zgadza się z określanym rzeczownikiem pod względem przypadka, liczby i rodzaju. Imiesłowy te tworzymy przede wszystkim od czasowników przechodnich (mających czynną i bierną stronę). E.g.:

pisaćpisany/napisany

czytaćczytany/przeczytany

E.g.:

Piotr czyta wiadomość, którą napisała jego koleżanka.Piotr czyta wiadomość napisaną przez jego koleżankę.

Imiesłów przysłówkowy współczesny

Oznacza czynność, która odbywa się równocześnie z inną czynnością, o której mowa w zdaniu, i która jest wyrażona formą osobową czasownika. Imiesłowy te tworzymy od formy 3. osoby liczby mnogiej czasowników niedokonanych czasu teraźniejszego za pomocą cząstki -c. E.g.:

idą + c = idąc

piszą + c = pisząc

czytają + c = czytając

śpiewają + c = śpiewając

E.g.:

Szedł ulicą. Spotkał koleżankę.Idąc ulicą, spotkał koleżankę.

Conjugation

pisaćoni/one pisząpisząc

Conjugation

mówićoni/one mówiąmówiąc

Conjugation

czytaćoni/one czytajączytając

jeśćoni/one jedząjedząc

Imiesłów przysłówkowy uprzedni

Oznacza czynność, która odbyła się wcześniej niż inna czynność, o której mowa w zdaniu, i która jest wyrażona formą osobową czasownika. Imiesłowy te tworzymy od formy 3. osoby liczby pojedynczej rodzaju męskiego czasowników dokonanych w czasie przeszłym za pomocą cząstek -wszy, -łszy. E.g.:

napisaćnapisawszy

przeczytaćprzeczytawszy

zjeśćzjadłszy

E.g.:

Napisawszy list, poszedłem na pocztę.

Przeczytawszy książkę, zabrała się do pisania artykułu.

Zjadłszy obiad, wróciliśmy do pracy.

Back to the top