Späť na obsah

Príslovky

Príslovky podávajú informácie o mieste, čase, príčiny alebo spôsobu konania. Vzťahujú sa na sloveso. Pomocou prísloviek opisujeme kedy, ako, kde a prečo sa niečo stalo. Príslovky sa neskloňujú. Príslovky odpovedajú na otázky: ako? kedy? kde? Príslovky delíme na vlastné a odvodené. Medzi vlastné príslovky patrí napr. gdzie, kiedy, skąd. Odvodené príslovky sa najčastejšie tvoria od iných slovných druhov, často od prídavných mien.

Odvodzovanie prísloviek od prídavných mien

Príslovky odvodené od prídavných mien zakončených na i/-y priberajú koncovku -o: szybkiszybko, jasnyjasno, trudnytrudno, tanitanio, małymało, deszczowydeszczowo. Príslovky odvodené od prídavných mien zakončených na ry alebo -ny priberajú koncovku -e: mądrymądrze, dobrydobrze, smacznysmacznie, pięknypięknie, słonecznysłonecznie.

stupňovanie prísloviek

Príslovky sa často stupňujú. Rozlišujeme tri stupne intenzity: prvý stupeň (pozitív), druhý stupeň (komparatív), tretí stupeň (superlatív).

Pravidelné stupňovanie prísloviek

Prvý stupeň - pozitívDruhý stupeň - komparatívTretí stupeň - superlatív
trudnotrudniejnajtrudniej
wysokowyżejnajwyżej
jasnojaśniejnajjaśniej
przytulnieprzytulniejnajprzytulniej

Pozor! Hláskové výmeny v kmeňoch prísloviek:

  • ł → l: ciepłocieplej
  • sn → śni: jasnojaśniej
  • g → ż: drogodrożej
  • t → c: krótkokrócej
  • s → ż: wysokowyżej

Počas stupňovania vynechávame príponu -k-, -ok-: dalekodalej, wysokowyżej.

Nepravidelné stupňovanie prísloviek

Prvý stupeň - pozitívDruhý stupeň - komparatívTretí stupeň - superlatív
dobrzelepiejnajlepiej
źlegorzejnajgorzej
dużowięcejnajwięcej
małomniejnajmniej

Opisné stupňovanie prísloviek

Opisné stupňovanie prísloviek sa týka prísloviek, ktoré majú v základnom tvare štyri slabiky a viac. Druhý stupeň tvoríme pomocou slova bardziej, ktoré pridávame k príslovke v prvom stupni. Tretí stupeň tvoríme pomocou slova najbardziej, ktoré pridávame k druhému stupňu príslovky.

Druhý stupeň - komparatív

bardziej + prvý stupeň = druhý stupeň

Prvý stupeň - pozitívDruhý stupeň - komparatív
interesującobardziej interesująco
estetyczniebardziej estetycznie
kompetentniebardziej kompetentnie
sympatyczniebardziej sympatycznie
eleganckobardziej elegancko

Tretí stupeň - superlatív

najbardziej + prvý stupeň = tretí stupeň

Prvý stupeň - pozitívTretí stupeň - superlatív
interesująconajbardziej interesująco
estetycznienajbardziej estetycznie
kompetentnienajbardziej kompetentnie
sympatycznienajbardziej sympatycznie
eleganckonajbardziej elegancko

Druhý stupeň v porovnávacích konštrukciách

V porovnávacích konštrukciách používame druhý stupeň príslovky. K porovnávaniu slúžia výrazy: niż, od, coraz.

  • Latem jest cieplej niż zimą.
  • Magda mówi po polsku lepiej od Nazara.
  • Mam coraz więcej pracy.
Nahor