Към съдържанието

Местоимения

Местоимението е изменяема част на речта, която замества друга част на речта (напр. съществително име, прилагателно име, наречие, числително име), без глагола. Изпълнява тяхната функция в изречението. Местоименията се скланят по падеж, число и граматичен под. Склонението на местоименията зависи от това каква част на речта заместват.

Лични местоимения

Личните местоимения заместват съществителни имена и се скланят. Кратките форми на личните местоимения mi, cię, ci, go, mu не се използват нито в началото, нито в края на изречението. Местоименията niego, niemu, niej се използват само след предлози. Местоименията ja, ty, my, wy (личните местоимения в 1 и 2 лице на единствено и множествено число) не се използват във функцията на подлог – значението на местоимението е изразено от окончанието на глагола (сказуемото на изречението), напр.: Czytałem gazetę. вместо Ja czytałem gazetę. Местоименията в изречението се използват само когато искаме да наблегнем, че това лице (тези лица) изпълнява действието, изразено в изречението.

Склонение на личните местоимения

Единствено число
Именителен падеж = звателен падежjatyononaono
Родителен падежmnieciebie / cięjego / niego / gojej / niejjego / niego / go
Дателен падежmnie / mitobie / cijemu / niemu / mujej / niejjemu / niemu / mu
Винителен падежmnieciebie / cięjego / niego / go / niąje / nie
Творителен падежmnątobąnimniąnim
Местен падежmnietobienimniejnim
Множествено число
Именителен падеж = звателен падежmywyonione
Родителен падежnaswasich / nichich / nich
Дателен падежnamwamim / nimim / nim
Винителен падежnaswasichje / nie
Творителен падежnamiwaminiminimi
Местен падежnaswasnichnich

Въпросителни местоимения

Въпросителните местоимения се отнасят за подлога или неговите свойства/качества, за които питаме, например: kto?, co?, jaki?, który?

Склонение на местоимението kto

Именителен падеж = звателен падежkto
Родителен падежkogo
Дателен падежkomu
Винителен падежkogo
Творителен падежkim
Местен падежkim

Склонение на местоимението co

Именителен падеж = звателен падежco
Родителен падежczego
Дателен падежczemu
Винителен падежco
Творителен падежczym
Местен падежczym

Склонение на местоимението jaki

Единствено число
Падежмъжки родженски родсреден род
Именителен падеж = звателен падежjakijakajakie
Родителен падежjakiegojakiejjakiego
Дателен падежjakiemujakiejjakiemu
Винителен падежjakiegojakąjakie
Творителен падежjakimjakąjakim
Местен падежjakimjakiejjakim
Множествено число
Падежмъжки род (одушевен)мъжки род (неодушевен)
Именителен падеж = звателен падежjacyjakie
Родителен падежjakich
Дателен падежjakim
Винителен падежjakichjakie
Творителен падежjakimi
Местен падежjakich

Склонение на местоимението ktory

Единствено число
Падежмъжки родженски родсреден род
Именителен падеж = звателен падежktóryktóraktóre
Родителен падежktóregoktórejktórego
Дателен падежktóremuktórejktóremu
Винителен падежktóregoktórąktóre
Творителен падежktórymktórąktórym
Местен падежktórymktórejktórym
Множествено число
Падежмъжки род (одушевен)мъжки род (неодушевен)
Именителен падеж = звателен падежktórzyktóre
Родителен падежktórych
Дателен падежktórym
Винителен падежktórychktóre
Творителен падежktórymi
Местен падежktórych

Неопределителни местоимения

Неопределителните местоимения често завършват на -ś: coś, jakiś, jakaś, jakieś, czyjś, kiedyś, ktoś, któraś, gdzieś

Повечето са производни на въпросителните местоимения: kto? → ktoś, co? → coś, jaki? → jakiś

Употребата на неопределително местоимение не означава само безразличие спрямо точността на мястото, лицето, времето, качеството, а също така подчертава, че може да е което и да е място, лице и т.н.

Отрицателни местоимения

Отрицателните местоимения се използват за образуването на отрицателни изречения. В полския се прилага двойното отрицание. Например: Nigdzie nie byłem.

Повечето отрицателни местоимения са производни на въпросителните местоимения: ktonikt, conic, gdzienigdzie

Притежателни местоимения

Притежателните местоимения заместват дума, която определя лице, притежаващо предмет или имащо отношение спрямо друго лице. Скланят се като прилагателни имена, т.е. местоимението се променя съгласно граматичния род на съществителното, което стои след него.

Склонение на местоименията mój, twój

Кратките форми (напр. ma, me, mej, twe) имат книжовен характер и се използват рядко.

Единствено число
Падежмъжки родженски родсреден род
Именителен падеж = звателен падежmój, twójmoja/ma, twoja/twamoje/me, twoje/twe
Родителен падежmojego/mego, twojego/twegomojej/mej, twojej/twejmojego/mego, twojego/twego
Дателен падежmojemu/memu, twojemu/twemumojej/mej, twojej/twejmojemu/memu, twojemu/twemu
Винителен падежmojego/mego, twojego/twegomoją/, twoją/twąmoje/me, twoje/twe
Творителен падежmoim/mym, twoim/twymmoją/, twoją/twąmoim/mym, twoim/twym
Местен падежmoim/mym, twoim/twymmojej/mej, twojej/twejmoim/mym, twoim/twym
Множествено число
Падежмъжки род (одушевен)мъжки род (неодушевен)
Именителен падеж = звателен падежmoi, twoimoje/me, twoje/twe
Родителен падежmoich/mych, twoich/twych
Дателен падежmoim/mym, twoim/twym
Винителен падежmoich/mych, twoich/twychmoje/me, twoje/twe
Творителен падежmoimi/mymi, twoimi/twymi
Местен падежmoich/mych, twoich/twych

Склонение на местоименията nasz, wasz

Единствено число
Падежмъжки родженски родсреден род
Именителен падеж = звателен падежnasz, wasznasza, waszanasze, wasze
Родителен падежnaszego, waszegonaszej, waszejnaszego, waszego
Дателен падежnaszemu, waszemunaszej, waszejnaszemu, waszemu
Винителен падежnaszego, waszegonaszą, wasząnasze, wasze
Творителен падежnaszym, waszymnaszą, wasząnaszym, waszym
Местен падежnaszym, waszymnaszej, waszejnaszym, waszym
Множествено число
Падежмъжки род (одушевен)мъжки род (неодушевен)
Именителен падеж = звателен падежnasi, wasinasze, wasze
Родителен падежnaszych, waszych
Дателен падежnaszym, waszym
Винителен падежnaszych, waszychnasze, wasze
Творителен падежnaszymi, waszymi
Местен падежnaszych, waszych

Склонение на местоименията jego, jej, ich

Тези местоимения не се скланят – имат една и съща форма за всички родове и падежи.

Единствено число
мъжки родженски родсреден род
jego bratjej mamajego brat
jego siostrajej wnuczekjego siostra
jego rodzicejej rodzeństwojego rodzice
Множествено число (всички родове)
ich rodzice
ich siostra
ich dziadkowie

Показателни местоимения

Показателните местоимения се отнасят до понятията или техните качества, за които вече знаем от контекста. Например местоименията ten, ta, to се спрягат като прилагателни имена. Използват се за разграничаване на лица или предмети от някакво по-голямо множество от лица или предмети.

Склонение на местоименията ten, ta, to

Единствено число
Падежмъжки родженски родсреден род
Именителен падеж = звателен падежtentato
Родителен падежtegotejtego
Дателен падежtemutejtemu
Винителен падежtegoto
Творителен падежtymtym
Местен падежtymtejtym
Множествено число
Падежмъжки род (одушевен)мъжки род (неодушевен)
Именителен падеж = звателен падежcite
Родителен падежtych
Дателен падежtym
Винителен падежtychte
Творителен падежtymi
Местен падежtych

Възвратното местоимение się (siebie)

Възвратното местоимение се свързва с глаголите. Използва се, когато подлогът е извършил някакво действие към себе си, т.е. ако подлогът и предметът са едни и същи. Местоимението się няма форма за именителен падеж и се използва в същата форма в единствено и множествено число. Дългата форма siebie се използва, когато се набляга върху местоимението.

Склонение на местоимението się (siebie)

Именителен падеж = звателен падеж-
Родителен падежsię / siebie
Дателен падежsobie
Винителен падежsię / siebie
Творителен падежsobą
Местен падежsobie

Обръщане към някого на pan/pani/państwo

В полския език към (познати и непознати) лица в официални (формални) ситуации се обръщаме на pan/pani/państwo. Най-често се обръщаме по този начин към непознати лица, с които се срещаме за първи или към които проявяваме уважение (възрастни лица, авторитети). Към близки лица, членове на семейството, приятели, деца се обръщаме на ty, като използваме глаголите във второ лице (напр. Jak się masz?) – местоимението ty в такива ситуации не се изразява непосредствено (вж. по-горе).

pan (мъжки род, единствено число)

  • Czy pan jest Polakiem? Czy pan mówi po polsku? Czy pan mieszka w Krakowie?

pani (женски род, единствено число)

  • Czy pani jest Polką? Czy pani mówi po polsku? Czy pani mieszka w Krakowie?

państwo (мъжки и женски род, множествено число)

  • Czy państwo pracują tutaj? Czy państwo Polakami? Czy państwo mówią po polsku?

Със съществителните имена pan/pani глаголът се свързва в трето лице на единствено число, напр.: Jak się pan/pani nazywa? Czy pani jest Polką? Czy pan/pani mówi po polsku? Czy pan/pani mieszka w Krakowie?

Със съществителното име państwo глаголът се свързва в трето лице на множествено число, напр.: państwo

Формите pan/pani/państwo се използват например в официални, служебни ситуации: Witam pana/panią w naszym biurze. Tutaj jest pana/pani komputer.

Обръщенията pan/pani/państwo се използват също така при посрещане и когато се обръщаме към някого учтиво. Например:

  • Dzień dobry. – Dzień dobry panu/pani/państwu.
  • Jak się pan/pani ma?
  • To jest pan Jan Kowalski. – Miło mi pana poznać.
  • To jest pani Beata Kowalska. – Miło mi panią poznać.
  • To jest pan Jan, pan Tomasz i pani Dorota. – Miło mi państwa poznać.
  • Miło mi pana poznać, panie Marku.
  • Pani Krystyno, czy może mi pani pomóc?
Обратно нагоре