Към съдържанието

Граматичен род на прилагателните имена

Прилагателното име е изменяема част на речта, която определя свойства/качества, предмети, понятия и състояния. Прилагателните имена се скланят по падеж, число и граматичен род.

В полския език в единствено число има три рода при прилагателните имена: мъжки, женски и среден. В множествено число има два рода: мъжколичен (включващ само представители от мъжки пол) и немъжколичен (включващ представители както от мъжки, така и от женски и/ли среден пол).

Повечето прилагателни в именителен падеж имат следните окончания в единствено и множествено число:

 • Мъжки род завършва на -y/-i, напр.: mały, duży, biały / wysoki, niski, niebieski
 • Женски род завършва на -a, напр.: mała, duża, biała, wysoka, niska, niebieska
 • Среден род завършва на -e, напр.: małe, duże, białe, wysokie, niskie, niebieskie
 • Мъжколичен род завършва на -y/-i, напр.: wysocy, niscy, niebiescy / mali, duzi, biali
 • Немъжколичен род завършва на -e, напр.: małe, duże, białe, wysokie, niskie, niebieskie

Прилагателните имена отговарят на въпроса:

 • Jaki on jest? / Jaki jest (ten) projekt? – Projekt jest nowy / stary / interesujący.
 • Jaka ona jest? / Jaka jest (ta) praca? – Praca jest kreatywna / inspirująca / nudna.
 • Jakie ono jest? Jakie jest (to) biuro? – Biuro jest nowe / ładne.
 • Jacy oni ? / Jacy (ci) pracownicy? – Pracownicy nowi / kreatywni / dobrzy / wysocy.
 • Jakie one ? / Jakie (te) dziewczyny / dzieci / zwierzęta / komputery? – Dziewczyny / Dzieci / Zwierzęta / Komputery kreatywne / ładne / miłe / nowe / dobre / wysokie.
Единствено число
мъжки родженски родсреден род
niski (k/g + i)niskaniskie (k/g +ie)
nowynowanowe
Множествено число
мъжки род (одушевен)мъжки род (неодушевен)
niscy (k : c)niskie (k/g +ie)
nowinowe

Съгласуване на съществително с прилагателно име

Прилагателното, определящо съществителното име, приема съответните за граматичния род окончания, определящи съществителното. Например: stary komputer, nudny film, dobra strona internetowa, a pogoda, ładne biuro, stare drzewo.

Склонение на прилагателни имена с твърда основа

Единствено число
Падежмъжки род (jaki?)среден род (jakie?)женски род (jaka?)
лицаживотнипредмети
Именителен падеж = звателен падежdużydużydużydużeduża
Родителен падежdużegodużegodużegodużegodużej
Дателен падежdużemudużemudużemudużemudużej
Винителен падежdużegodużegodużydużedużą
Творителен падежdużymduż**ymvdużymdużymdużą
Местен падежdużymdużymdużymdużymdużej
Множествено число
Падежмъжки род (одушевен) (jacy?)мъжки род (неодушевен) (jakie?)
Именителен падеж = звателен падежduzidużedużedużeduże
Родителен падежdużychdużychdużychdużychdużych
Дателен падежdużymdużymdużymdużymdużym
Винителен падежdużychdużedużedużeduże
Творителен падежdużymidużymidużymidużymidużymi
Местен падежdużychdużychdużychdużychdużych

Склонение на прилагателни имена с мека основа

Единствено число
Падежмъжки род (jaki?)среден род (jakie?)женски род (jaka?)
лицаживотнипредмети
Именителен падеж = звателен падежwysokiwysokiwysokiwysokiewysoka
Родителен падежwysokiegowysokiegowysokiegowysokiegowysokiej
Дателен падежwysokiemuwysokiemuwysokiemuwysokiemuwysokiej
Винителен падежwysokiegowysokiegowysokiwysokiewysoką
Творителен падежwysokimwysokimwysokimwysokimwysoką
Местен падежwysokimwysokimwysokimwysokimwysokiej
Множествено число
Падежмъжки род (одушевен) (jacy?)мъжки род (неодушевен) (jakie?)
Именителен падеж = звателен падежwysocywysokiewysokiewysokiewysokie
Родителен падежwysokichwysokichwysokichwysokichwysokich
Дателен падежwysokimwysokimwysokimwysokimwysokim
Винителен падежwysokichwysokiewysokiewysokiewysokie
Творителен падежwysokimiwysokimiwysokimiwysokimiwysokimi
Местен падежwysokichwysokichwysokichwysokichwysokich

Степенуване на прилагателните имена – правилно и неправилно

Сравнителната и превъзходната степен се използват, когато се сравняват предмети, лица или ситуации.

Сравнителната степен се образува с помощта на съответните за родовете наставки: -szy (мъжки род)/-sza (женски род)/-sze (среден род), които се присъединяват към прилагателното име в положителна степен.

Превъзходната степен се образува с помощта на представката naj- (важаща за всички родове), която се присъединява към формата за сравнителна степен.

Правилно степенуване на прилагателните имена – синтетично

РодПоложителна степенСравнителна степенПревъзходна степен
мъжки родstary, ciekawy, nudny, ładnystarszy, ciekawszy, nudniejszy, ładniejszynajstarszy, najciekawszy, najnudniejszy, najładniejszy
женски родstara, ciekawa, nudna, ładnastarsza, ciekawsza, nudniejsza, ładniejszanajstarsza, najciekawsza, najnudniejsza, najładniejsza
среден родstare, ciekawe, nudne, ładnestarsze, ciekawsze, nudniejsze, ładniejszenajstarsze, najciekawsze, najnudniejsze, najładniejsze

Строеж на корена на прилагателното име и начин на образуване на сравнителна степен

една съгласна + -szy / -sza / -sze

młodymłodszymłodamłodszamłodemłodsze
starystarszystarastarszastarestarsze
ciekawyciekawszyciekawaciekawszaciekaweciekawsze
suchysuchszysuchasuchszasuchesuchsze

две съгласни + -ejszy / -ejsza / -ejsze

nudnynudniejszynudnanudniejszanudnenudniejsze
ładnyładniejszyładnaładniejszaładneładniejsze
cieycieplejszycieacieplejszacieecieplejsze
zimnyzimniejszyzimnazimniejszazimnezimniejsze

Редуване в корените на прилагателните имена – правилно степенуване, синтетично

Редуване в корените с една съгласна
 • a : e → biały - bielszy - najbielszy
 • ą : ę → gorący - gorętszy - najgorętszy (+ c : t)
 • o : e → wesoły - weselszy - najweselszy (+ ł : l)
 • g : ż → długi - dłuższy - najdłuższy
 • ł : l → miły - milszy - najmilszy
 • n : ń → czerwony - czerwieńszy - najczerwieńszy
Редуване в корените с две съгласни
 • ł : l → ciepły - cieplejszy - najcieplejszy
 • n : ni → brudny - brudniejszy - najbrudniejszy
 • r : rz → mądry - mądrzejszy - najmądrzejszy
 • sn : śni → jasny - jaśniejszy - najjaśniejszy
 • w : wi → łatwy - łatwiejszy - najłatwiejszy
Промяна на s : ż
 • bliski - bliższy - najbliższy
 • niski - niższy - najniższy
 • wąski - wąższy - najwęższy (+ ą : ę)
 • wysoki - wyższy - najwyższy
Изпускане на -k- / -ek- / -ok- в корена на прилагателното име в сравнителна и превъзходна степен
 • brzydki - brzydszy - najbrzydszy
 • daleki - dalszy - najdalszy
 • szeroki - szerszy - najszerszy

Неправилно степенуване на прилагателните имена

РодПоложителна степенСравнителна степенПревъзходна степен
мъжки родdobry, zły, duży, małylepszy, gorszy, większy, mniejszynajlepszy, najgorszy, największy, najmniejszy
женски родdobra, zła, duża, małalepsza, gorsza, większa, mniejszanajlepsza, najgorsza, największa, najmniejsza
среден родdobre, złe, duże, małelepsze, gorsze, większe, mniejszenajlepsze, najgorsze, największe, największe

Аналитично степенуване на прилагателните имена

Аналитичното степенуване на прилагателните имена важи за прилагателните имена, имащи в основната си форма четири или повече срички. Сравнителната степен се образува с помощта на думата bardziej, която се добавя към прилагателното име в положителна форма. Превъзходната степен се образува с помощта на думата najbardziej, която се добавя към формата за сравнителна степен.

Сравнителна степен

bardziej + положителна степен = сравнителна степен

Положителна степенСравнителна степен
interesujący / -a / -ebardziej interesujący / -a / -e
komunikatywny / -a / -ebardziej komunikatywny / -a / -e
kompetentny / -a / -ebardziej kompetentny / -a / -e
sympatyczny / -a / -ebardziej sympatyczny / -a / -e
samodzielny / -a / -ebardziej samodzielny / -a / -e

Превъзходна степен

najbardziej + положителна степен = превъзходна степен

Положителна степенПревъзходна степен
interesujący / -a / -enajbardziej interesujący / -a / -e
komunikatywny / -a / -enajbardziej komunikatywny / -a / -e
kompetentny / -a / -enajbardziej kompetentny / -a / -e
sympatyczny / -a / -enajbardziej sympatyczny / -a / -e
samodzielny / -a / -enajbardziej samodzielny / -a / -e

Сравнителна степен в сравнения

В сравнителни конструкции се използва сравнителната степен на прилагателното име. Използва се в изречения, в които се сравняват две съществителни имена, например:

съществително име + глагол + прилагателно име в сравнителна степен + niż + съществително име

 • Nowy projekt jest lepszy niż stary.
 • Nowy rower jest gorszy niż stary.
 • Twoja praca jest bardziej kreatywna niż moja.
 • Praca Marcina jest bardziej inspirująca niż praca Beaty.

Прилагателни имена, образувани от съществителни имена

Прилагателните имена може да се образуват от други части на речта (напр. от съществително име, глагол, прилагателно име). От съществителното име може да се образува прилагателно име, като се добави наставката:

 • -owy: domdomowy, jabłkojabłkowy
 • -ny: dzieńdzienny, szkołaszkolny
 • -ski: Polakpolski, Polkapolska, Krakówkrakowski
 • -cki: Katowice katowicki

В наставката -ski може да настъпи звукова промяна. Наставката -ski се добавя най-често към собствени и лични названия, докато наставките -owy / -ny образуват прилагателни от обикновени съществителни.

Обратно нагоре